Štúdium, ktoré má budúcnosť

PERSPEKTÍVNE ODBORY na ŠPIČKOVEJ FAKULTE

Vďaka spolupráci s podnikmi z praxe a vynikajúcim podmienkam pre výskum vychovávame
úspešných absolventov, ktorí nájdu uplatnenie na trhu práce v rôznych odvetviach priemyslu.
Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, strojárstvo, automobilový priemysel,
ekologické a environmentálne vedy či výskum materiálov. Príležitosti pre tvoju budúcnosť.Objavenie spôsobu spracovania kovov odštartovalo priemyselnú revolúciu a zmenilo spôsob nášho života.
Dnes vďaka nanotechnológiám vyvíjame nové materiály
pre lepší život.

Objav aj ty svet moderných materiálov a recyklácie. 

Prečo študovať na   FMMR  

 

odporúčajú túto fakultu?

špičková univerzita v Košiciach 

perspektívne študijné programy a atraktívny obsah predmetov

prepojenie s praxou a pracovné príležitosti už počas štúdia

95% absolventov našlo uplatnenie na trhu práce v odbore 

výborné podmienky pre výskum a medzinárodnú spoluprácu

priateľský prístup pedagógov

jedinečná tímová atmosféra a bohatý spoločenský život na fakulte

individuálny prístup a priestor pre osobný rozvoj a realizáciu

Prázdny

špičková univerzita v Košiciach

perspektívne študijné programy a atraktívny obsah predmetov

prepojenie s praxou a pracovné príležitosti už počas štúdia

95% absolventov našlo uplatnenie na trhu práce v odbore

výborné podmienky pre výskum a medzinárodnú spoluprácu

priateľský prístup pedagógov

jedinečná tímová atmosféra a bohatý spoločenský život na fakulte

individuálny prístup a priestor pre osobný rozvoj a realizáciu

Študijné odbory

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie predstavuje vzdelávanie nasmerované k požiadavkám trhu práce nasledujúcich desaťročí.
Venujeme sa technológiam budúcnosti už dnes. Nanotechnológie, vodíkové technológie, inteligentné batérie, environmentálna chémia,
recyklácia odpadov či obnoviteľné zdroje. 

Študuj
a objavuj 

Materiály

Strojárstvo

Študijné programy:

  • Materiály

Hutníctvo / Spracovanie a recyklácia odpadov

Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Študijné programy:

  • Hutníctvo

  • Spracovanie a recyklácia odpadov

 

Možnosti štúdia 

bez príjímacích pohovorov a testov

bezplatné denné Bc. a Ing.  štúdium

spoplatnené externé štúdium Bc (500€/rok). a Ing.  (600€/rok)

možnosť štúdia v anglickom jazyku

možnosť kombinovanej metódy štúdia - bezplatne

možnosť ubytovania na školskom internáte  » viac info

sociálna podpora a štipendia (motivačné, sociálne)  » viac info

Prázdny

Možnosti štúdia

bez príjímacích pohovorov a testov

bezplatné denné Bc. a Ing. štúdium

spoplatnené externé štúdium Bc (500€/rok). a Ing. (600€/rok)

možnosť štúdia v anglickom jazyku

možnosť kombinovanej metódy štúdia - bezplatne

možnosť ubytovania na školskom internáte » viac info

sociálna podpora a štipendia (motivačné, sociálne) » viac info

Predstavenie FMMR

Virtuálna prehliadka naších učební a laboratórii

TRADÍCIA S BudÚcnosŤOU

Jediná fakulta svojho druhu.

Fakulta je pokračovateľkou Banskej akadémie v Banskej Štiavnici sa môže pýšiť históriou siahajúcou až do roku 1762, kedy Mária Terézia rozhodla o zriadení prvej vysokej školy technického zamerania na svete. Banská akadémia bola v čase svojho vzniku kolískou vedy a nositeľkou pokroku v oblasti baníctva, hutníctva, ale i chémie. FMMR dnes kráča v šľapajách svojej slávnej predchodkyne.

Stojí na pevných základoch tradičných vedeckých poznatkov a jej neustálou inšpiráciou sú technológie budúcnosti. Aktívne sleduje súčasné trendy, napreduje a mení sa ako svet okolo nej. Svoje popredné miesto v kvalite poskytovaného vzdelávania obhájila aj v poslednom hodnotení fakúlt vysokých škôl Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry ARRA, v ktorom obsadila 5 priečku z celkovo 24 fakúlt v skupine technicky orientovaných fakúlt.

DVERE DO SVETA 

Spolupracujeme s renomovanými svetovými univerzitami.


Výsledkom celosvetovej spolupráce je mnoho vedeckých výstupov, ktoré prekročili rámec svojej doby, priekopnícky posunuli rozvoj poznania a ovplyvnili budúci vývoj vo svojom odbore.  Spolupracujeme s  RWTH Aachen, Tohoku University Sendai, Imperial College Londýn, NTH Trondheim, TU Berlin, University of Technology Helsinki-Espoo, Laval University Québec, Bergakademie Freiberg, MISIS Moskva, TU Stuttgart, AGH Krakow, Miškovecká univerzita, ale aj VŠB Technická univerzita v Ostrave.

U nás sa
teória prepája s praxou

Exkurzie do výrobných podnikov, rozvoj praktických skúseností študentov v rámci spoločných projektov a stáží, práce zamerané na riešenie konkrétnych požiadaviek priemyslu a podnikov. Študentov už počas štúdia začleňujeme do reálneho pracovného procesu v partnerských podnikoch, v ktorých následne po ukončení štúdia často prechádzajú z vysokoškolskej praxe priamo do pracovného pomeru. Najvýznamnejšími partnermi sú spoločnosti ako U. S. Steel Košice, Železiarne Podbrezová, OFZ Istebné, Slovalco, a.s., SPP, a.s. a iné.

Foto: U.S.Steel Košice

PRACUJEME NA
inovatívnych Projektoch

Rovnako ako vo vzdelávaní aj vo vedeckom výskume sa zameriavame na potreby praxe. Dôraz sa tu kladie na moderné technológie a inovácie v priemysle, ale aj na environmentálnu problematiku. FMMR participuje na mnohých významných projektoch napríklad v oblasti vodíkových technológií, nanotechnológií, výroby inteligentných batérií pre elektromobily, zelených technológií...

Inobat auto / najväčší Slovenský batériový projekt, » viac
Hydrogen+ Strategy for Košice Region štúdia potenciálu vodíkových technológií, » viac
Slovenská batériová aliancia / priemyselný klaster, » viac
Ľudský kapitál v Európskom vodnom sektore / projekt pracovnej skupiny Human Capital (Water Europe), » viac

Foto: InoBat

Názory našich
absolventov

Názory našich 
absolventov

,, Určite by som odporučil štúdium na FMMR. Fakulta je po transformácii perspektívna na štúdium materiálov - výskum a vývoj nových materiálov, metalurgie, bez ktorej sa nezaobíde žiadne priemyselné odvetvie a v neposlednom rade recyklácie každého druhu odpadu. Na štúdiu je najzaujímavejšie prepojenie praxe s teóriou a opačne. Štúdium sa dá zvládnuť aj popri zamestnaní aj vďaka spolupráci fakulty a zamestnávateľa.“

Ivan Rajduga - zmenový majster obsluhy konvertorov OC2

,,Štúdium na FMMR by som jednoznačne odporučil. Mne sa najviac páčia laboratórne cvičenia, ktoré ma dokážu úplne „vtiahnuť“ do pre mňa doteraz neznámej dimenzie. Vďaka skúseným vyučujúcim, ktorí vedia vysvetliť fungovanie jednotlivých javov a ich špecifickú rôznorodosť. A to je na tom celom úžasné, že môžem aplikovať teoretické vedomosti v praxi . Vyžaduje si veľa sebazaprenia zladiť štúdium s prácou a rodinou. Ak má študent naozaj seriózny záujem, určite vie  nájsť tú správnu cestu. Štúdium mi dáva silný základ a umožňuje mi vidieť veci aj z iného uhla pohľadu, nie len v oblasti hutníctva, ktoré študujem, ale poskytuje mi širšie obzory a na veľa vecí sa začínam pozerať úplne inými očami ako doteraz. Štúdium na FMMR formuje a mení moje myslenie a pohľad na veci.
P.S.: a tiež sú to SUPER zážitkové roky skúsenosti so skvelými ľuďmi (spolužiaci, profesori, docenti, cvičiaci, vedenie fakulty, .....) ktoré si užívam. Takže všetci, ktorí ešte nie ste rozhodnutí, nevymýšľajte, nešpekulujte a pošlite si prihlášku.

Peter Vrabeľ - vedúci odd. spoľahlivosti ZZ, ŽD a stavebných opráv

,,Štúdium na FMMR určite odporúčam. Za necelé 3 roky štúdia nám naši vyučujúci odovzdali obrovské množstvo poznatkov nielen o tom, ako fungujú procesy v hutníckom priemysle v súčasnosti.  FMMR je jednoznačne fakulta, ktorá pozorne sleduje nové trendy a tieto informácie implementuje do procesu výučby. Spolupracuje taktiež s mnohými firmami ako akademický garant a pomáha v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

Pre mňa je najzaujímavejšie aktívne prepájanie teórie s praxou. Naši pedagógovia sa navyše aj živo zaujímajú o to, ako to, čo vyučujú, funguje u nás, v U.S.Steel Košice. A nebudem klamať, štúdium nie je vždy jednoduché, ale dá sa to zvládnuť Aj vďaka bezproblémovej komunikácii s fakultou a jej spolupráci s našim zamestnávateľom.

Mgr. Andrea Egryová - hlavný manažér nákupu železných rúd

Praktické úlohy

Študenti FMMR TUKE
o svojich diplomových prácach

 Témy diplomových prác našich študentov sú  priamo napojené na firmy a podniky, s ktorými fakulta úzko spolupracuje. 


Praktické úlohy 

Študenti o svojich diplomových prácach

Témy diplomových prác sú u nás priamo napojené na
firmy a podniky, s ktorými fakulta úzko spolupracuje.

"Zaujíma ma automobilový priemysel a preto som si vybral tému - Hodnotenie intermetalických fáz prítomných v mikroštruktúre zliatin typu Al-Si-Mg-Cu. Mojou úlohou je zhodnotiť štruktúru zliatiny hliníka, ktorá sa veľmi často používa v automobilovom priemysle, napr. na výrobu blokov motorov. Na to, aby som mohol zhodnotiť štruktúru tohto materiálu musím v prvom rade spoznať význam všetkých legujúcich prvkov v tejto hliníkovej zliatine, ako sú kremík, horčík, meď a tak zistím, aké možné fázy, teda intermetalické fázy, vedia medzi sebou tieto prvky vytvoriť. Totižto niektoré z nich sú veľmi prospešné, aby materiál bol pevný a tvrdý, no na druhej strane niektoré fázy spôsobujú, že materiál je krehký a rýchlo sa porušuje napr. pri náraze automobilu na prekážku. Veľmi cenná v mojej práci bude presná identifikácia týchto fáz, čo vo výraznej miere bude prospešné pre firmu, ktorá daný materiál vyrába, aby následne vedela dané fázy ovplyvňovať napr. tepelným spracovaním, a tak v čo najväčšej miere tento materiál mohla aj zdokonaľovať."

Patrik Gavura - študent 3. ročníka , študijný program Materiály

,,Témou mojej dizertačnej práce je Manažérstvo rizík v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách. Je zameraná na aktuálnu problematiku - posudzovanie a riadenie rizík (kvalitárske a bezpečnostné) v akreditovaných laboratóriách so špecifickými podmienkami. Mojim cieľom je vytvoriť rozsiahlu databázu rizík a novú metodiku pre zlepšenie riadenia rizík v akreditovaných laboratóriách, ktorá bude založená na PDCA – Demingovom cykle neustáleho zlepšovania. Pracujem na nej v rámci zmluvy o spolupráci so spoločnosťou U.S.Steel Košice, s.r.o. a s ďalšími akreditovanými laboratóriami.
Práca v laboratóriách so sebou prináša rôzne riziká. Nachádzajú sa v nich rôzne chemikálie, horľavé materiály, mechanické nástroje, komory pre testy horľavosti, rôzne klimatické komory, svetelné komory a iné zariadenia,  ktoré môžu spôsobiť pri neodbornom používaní  nehodu či poškodenie. Laboratórne skúšanie je zložitým procesom a chyby sa môžu vyskytnúť kedykoľvek v skúšobnom procese, v predanalytickej, analytickej alebo v postanalytickej fáze.
Laboratóriá musia preskúmať svoje  slabé miesta v procesoch a prijať opatrenia na odhalenie a zabránenie chýb.

Andrea Blašková - študentka III. stupňa vysokoškolského štúdia, Oddelenie integrovaných systémov riadenia

,,Bezpečnosť a spoľahlivosť energetických zariadení závisí od kvalitného oceľového materiálu. Tento materiál je prevádzkovaný pri vysokých teplotách okolo 650 °C a vysokých tlakoch približne 22 MPa. Na povrchu ocele vzniká vrstva okovín , oxidická vrstva, ktorá degraduje materiál, znižuje jeho hrúbku a pevnosť. V mojej bakalárskej práci sa zaoberám problematikou vysokoteplotného poškodenia - vysokoteplotnej korózie v prostredí tepelného energetického zariadenia. Mojou úlohou je zamerať sa na rýchlosť degradácie oceľového materiálu vplyvom korózie.  V simulovaných prevádzkových podmienkach budem pozorovať vplyv okolitého prostredia na materiál.
Mojím cieľom bude navrhnúť riešenie zníženia rýchlosti tejto degradácie. Toto riešenie môže priniesť do oblasti tepelnej energetiky zníženie poruchovosti a ekonomickú výhodnosť prevádzky s dôrazom na finálne zníženie ceny vyrobeného produktu z parného média. Tento fakt sa prejaví na znížení cien energie a tepla pre finálnych spotrebiteľov.

Peter Húska - študent 3. ročníka , študijný program Materiály

   FMMR   v médiách


Viac článkov o fakulte,  štúdiu i vedecko - výskumnej činnosti
nájdete na stránke  » fmmr.tuke.sk

 

FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy

Projekty realizované na FMMR v sebe spájajú vedomosti, skúsenosti, zručnosti vedcov s využitím moderného prístrojového vybavenia. Oblasti, ktorým sa na fakulte odborníci venujú, sú rôznorodé, no reagujú najmä na aktuálne témy súvisiace so životným prostredím a jeho obnovou.

Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi

Fakulta, ktorá reaguje na aktuálne trendy a neustále napreduje. Tento popis v skratke vystihuje Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach.

 

Fakulta vychováva moderných vedcov
 

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) sa radí medzi moderné fakulty s dlhodobými tradíciami. Úzko spolupracuje s viacerými významnými spoločnosťami, ktoré ponúkajú jej študentom stáže a tí tak majú uľahčenú cestu k pracovnému miestu.

Absolventi modernej fakulty sa na trhu práce nestratia

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) má viacero učební, ktoré reprezentujú jej ducha a filozofiu. Sú tiež dôkazom snahy o čo najpevnejšie prepojenie teoretickej výučby s praxou.
 

Firmy potrebujú absolventov s technickým vzdelaním

Kým absolventi humanitných odborov často rozširujú štatistiky nezamestnaných na úradoch práce, čerství inžinieri bývajú na pracovnom trhu vyhľadávaným artiklom.

 

MÁŠ ZÁUJEM O ŠTÚDIUM?

Kontaktuj nás a naše štúdijné oddelenie ti odpovie na otázky a pomôže s prihlásením na štúdium.
Prázdny

Prázdny

AKO PREBIEHA PRIHLÁSENIE NA ŠTÚDIUM?

Podaním elektronickej prihlášky ušetríš 10€ oproti papierovej prihláške
Priebeh prijímčiek môžeš sledovať online na webstránke www.eprihlaska.tuke.sk.

 
 Viac informácií pre študentov z Ukrajiny TU

Zaregistruj sa


» www.eprihlaska.tuke.sk
- obdržíš e-mail s prihlasovacími údajmi
- prihlásiš sa najneskôr do 24 hodín
- vyplníš osobné a kontaktné údaje

Podaj si prihlášku


- vyberieš si študijný program
- počet prihlášok je neobmedzený
- po úspešnom zaevidovaní prihlášku
vytlačíš a podpíšeš

Zaplať poplatok


20 Eur bankovým prevodom na číslo účtu:
7000151476 / 8180
SK 85 8180 0000 0070 00151476
Variabilný symbol: 2
Text pre prijímateľa: Tvoje meno a priezvisko, študijný program, stupeň štúdia

Pošli poštou


- vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s dokladom o zaplatení poplatku pošleš na adresu fakulty:
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Letná 9, 042 00 Košice

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...